Pensioen Adviesbureau Pro Rato
Zonnedauw 28
2408 LV Alphen aan den Rijn

NEDERLAND
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel.:  +31 (0) 622 544 181 of +31 (0) 172 577 063

Kamer van Koophandel: 27316498

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) melden wij u dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen.

algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Zakelijke Dienstverlening

1 Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: PensioenAdviesburo Pro Rato
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van PensioenAdviesburo Pro Rato .
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.
2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3 Prijs
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

4 Adviezen
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5 Intellectuele eigendom
5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6 Betalingsvoorwaarden
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen dertig dagen na (deel)factuurdatum.
6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6.4 Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
6.5 De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank.
6.6 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid.
6.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:

over de eerste € 3.000    15%
over het meerdere tot € 6.000   10%
over het meerdere tot € 15.000   8%
over het meerdere tot € 60.000   5%
over het meerdere vanaf € 60.000   3%

 

6.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.6.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8 Wijzigingen in de opdracht
8.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9. Ontbinding
9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.
9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

10 Reclames, klachten
10.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
11..2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
11. 2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
11. 2c De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
11. 2d Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

12 Toepasselijk recht en forumkeuze Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.~

spaarbankboekje

Heeft u een oud bankboekje gevonden maar de bank bestaat niet meer? Wij kunnen voor u nagaan wie de (rechts) opvolger van deze instelling is. Één klik en met behulp van onze deskundigheid zet u de zoektocht in gang.


U kent ze wel: die vergeelde stukken papier van begrafenispolissen of levensverzekeringen, in een ver verleden op het leven van een familielid afgesloten.
Relatief kleine bedragen bij begrafenispolissen en bij maatschappijen waar u nog nooit van heeft gehoord. Die kleine bedragen kunnen door beleggingsresultaten flink zijn opgelopen. De maatschappijen zijn vermoedelijk opgegaan in grotere maatschappijen, die op hun beurt door fusies een andere naam hebben gekregen. Een ding is zeker: die zijn op te sporen.

No cure- no pay

Wij zoeken voor u uit bij welk(e) maatschappij(en) u nog aanspraken heeft staan.
Aan de zoektocht zijn uiteraard kosten verbonden. Het is daarom van belang zoveel mogelijk informatie te verzamelen.
Wij sturen u een invulformulier toe via e mail. Hoe meer info, hoe groter de kans dat de zoektocht voor u een positief resultaat zal hebben. Dat kan betekenen dat u een flink bedrag ineens ontvangt of een levenslange maandelijkse uitkering op uw pensioengerechtigde leeftijd of zoveel eerder als de polis dat toelaat.


Weet u niet waar een overledene verzekerd was, ook dan bieden wij u de mogelijkheid te helpen bij het opsporen van eventuele polissen.


Bent u de wettige erfgenaam, dan kunt u de niet geclaimde polissen tot uitkering laten komen.
Laat ons u daarbij helpen, gebruik daarvoor het contactformulier

De Pensioenwet, het pensioen- en sociale verzekeringsstelsel vormen de basis van de deskundigheid.


Opleidingen Personeel & Arbeid, HRM werkzaamheden en advies (Personeel & Organisatie) specialisatie pensioenen Overheid & Onderwijs.

(SPO) Stichting Pensioenfonds Opleidingen HBO gecertificeerd.

Eigenaar: M.J. van Egmond 

Op 30 september 2015 door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot  Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

echtscheiding en pensioenrechte


Mijn relatie of huwelijk is beëindigd

De helft van de scheidende koppels is niet op de hoogte van het bestaan van de Wet VPS en past in totaal 80% de regeling niet toe. Dat is bijzonder, nu ongeveer 90% van werkend Nederland onder een pensioenregeling valt, en het pensioen vaak meer waard is dan de overwaarde van een eigen woning. Voor een 45-jarige man is een opgebouwd pensioen van € 20.000 per jaar (vanaf 65) al snel € 100.000 waard. Die waarde groeit trouwens nog door tot 65 jaar naar € 250.000.


Door niets te doen loopt de ex te zijner tijd een jaarlijkse uitkering mis van € 10.000. Daarnaast, bij het overlijden van haar ex voor zijn pensioendatum, € 14.000 per jaar aan nabestaandenpensioen. De waarde van die rechten, is via een formule berekend, bijna € 90.000. Zonde om dus te laten zitten! (Bron: AD)

U heeft wettelijk recht op de helft van het pensioen van uw ex opgebouwd tijdens het huwelijk (en voor het huwelijk a.g.v. het arrest Boon van Loon) Regel het nu, u hebt geen medewerking van uw ex nodig bij de standaardverdeling volgens de Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiding.

Recht op pensioen van ex-partner bij scheiding met behulp van arrest Boon van Loon Hoge Raad uit 1981.


Gunt u uzelf dit appeltje voor de dorst? dan moet u dat nu door ons laten regelen. Is de echtscheiding nog geen twee jaar geleden uitgesproken dan is het voordeel dat het pensioenfonds rechtstreeks aan u uitkeert.


Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiding (VPS):


Het ministerie van Justitie heeft in 2007 de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) een onderzoek laten verrichten naar de ervaringen met de Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiding (VPS). Dat onderzoek toont aan dat ruim 44% van het totaal aantal

 • gescheiden echtparen
 • personen die gescheiden zijn van tafel en bed
 • en zij die het geregistreerd partnerschap hebben beëindigd


over de tijdens het samenleven opgebouwde pensioenenrechten geen afspraken hebben gemaakt.

Volgens het onderzoek is het aannemelijk dat het aan de juiste pensioenkennis of voorlichting heeft ontbroken. Echtscheidingsadvocaten hebben niet altijd de kennis in huis of de moeite genomen u te informeren over de mogelijkheden. De Wet VPS is juist bedoeld om een standaardverdeling van pensioenrechten te bewerkstelligen. Maar dat is niet altijd de beste manier. Er is onvoldoende besef van de waarde van het pensioen. De ene partner kan over een hogere grondslag of over meer jaren hebben opgebouwd dan de ander. Ook de ingangsdatum is van belang het maakt nogal wat uit of een pensioen ingaat bij 60 jaar of 65 jaar. Laat ons u daarover adviseren. Het kan u u echt aanzienlijke bedragen opleveren.


Ook kunt u met succes een beroep doen op artikel 1: 53 en 1:180 van het Burgerlijk Wetboek. Dit zogenaamde pensioenverweer speelt omdat u na uw scheiding hoogstwaarschijnlijk een veel slechter nabestaandenpensioen hebt. Dit komt omdat veel pensioenregelingen het partnerpensioen op risicobasis verzekeren. Uw ex zal daarvoor een billijke regeling met u moeten treffen.


Bent u niet bekend met de volgende begrippen?

 

 • verevening
 • het arrest Rensing/Polak: zaak over een pensioen BV
 • verrekening
 • conversie
 • arrest Boon van Loon
 • Wet (VPS)
 • bijzonder partnerpensioen
 • bijzonder nabestaandenpensioen


neem dan altijd contact met ons op via het contactformulier Wij kunnen voor u regelen dat u mogelijk nu, of in de toekomst levenslange uitkeringen ouderdomspensioen op uw rekening worden bijgeschreven. Dit kan ook gelden voor nabestaandenpensioen.